На 27.01.2019г. влиза в сила Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, който бе обнародван в Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018г.

Законът урежда условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – най-общо това са търговията на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, транспорта на такива продукти, дистрибуцията на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) и други.

Пълния текст на закона можете да намерите тук.