• Начало
  Начало Тук можете да прегледате всички статии в сайта.
 • Категории
  Категории Показва списък с категории от тази статия.
 • Етикети
  Етикети Показва списък с етикети, които са ползвани в тази статия.
 • Вход
  Вход форма за вход

Двустенни резервоари - противопожарна наредба

Публикувано от на в Новини за ведомствени бензиностанции
 • Размер на шрифта: По-голям По-малък
 • Посещения: 2024
 • Печат
Двустенни резервоари - противопожарна наредба

Раздел ХХIII

Автоснабдителни станции от от подклас на функционална

пожарна опасност Ф5.3

Чл. 611. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 75 от 2013 г.) Автоснабдителни станции

за зареждане на моторните превозни средства (МПС) с горива, са:

1. бензиностанции - за светли горива (бензин и дизел);

газоснабдителни станции за газ пропан-бутан;

3. газоснабдителни станции за природен газ (метан);

4. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 75 от 2013 г.) комплексни автоснабдителни

станции с повече от един вид гориво по т. 1, 2 и 3.

Чл. 612. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Носещите конструкции на строежите на

територията на автоснабдителните станции, в т.ч. на навесите и автомивките, се изграждат от

строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Oтм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) Автомивките на територията на автоснабдителните станции се разполагат на

разстояние най-малко 5 m от съоръженията на станциите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обслужващите сгради на автоснабдителните станции се

проектират едноетажни, като допустимата застроена площ между брандмауерите се определя

по табл.4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се обслужващите сгради от I и II степен на

огнеустойчивост да бъдат до три етажа, като застроената площ между брандмауерите се

определя по табл.4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В обслужващите сгради не се разрешава устройването на

помещения от друг клас по функционална пожарна опасност, с изключение на помещенията от

клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4 и Ф4.2 в сградите от I и II степен на огнеустойчивост.

Чл. 613. Минималното разстояние между най-близките съоръжения на две съседни

автоснабдителни станции е 20 m.

Чл. 614. За зареждане на резервоарите със светли горива, газ пропан-бутан и компресиран

природен газ (при използване на газобутилкова групова инсталация) се проектират съоръжения

за заземяване на автоцистерните на минимално разстояние 3 m от съоръженията.

Чл. 615. (Изм.- ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електрическото оборудване на външните

съоръжения на територията на автоснабдителните станции с изключение на местата от трета

група "Експлозивна опасност" съгласно чл. 268 се проектира с минимална степен на защита IР-

44.

Чл. 616. За аварийно изключване на електрозахранването се предвиждат стоп-бутони,

които се разполагат на видни места до офис-касата и на всяка колонка за зареждане на МПС.

Чл. 617. Източниците за външно водоснабдяване за пожарогасене в автоснабдителните

станции се проектират на разстояние не по-малко от 10 m и не повече от 50 m от съоръженията.

Раздел ХХIII

Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност

Ф5.3

Чл. 618. Бензиностанциите в населени места се проектират с общ обем на резервоарите до

200 m3, а бензиностанциите извън населени места или на територията на стопански обекти - с

обем до 400 m3. Разстоянието между съседни подземни резервоари за съхраняване на светли

горива е най-малко 1 m.

Чл. 619. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните

разстояния от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и

съоръжения за пълнене на резервоарите до съседни строежи (извън територията на

бензиностанцията) се определят по табл.66.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се намаляване с 50 % на разстоянията по т. 1 и

2 на табл.66, при условие че стените на сградите (откъм съоръженията на бензиностанцията) по

табл.66 са брандмауери по смисъла на чл. 19.

Таблица 66

№ по

ред

Строежи Минимално

разстояние, m

1. Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m 20

2. Сгради с височина над 28 m 40

3. Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост 30

4. Открити площадки за паркиране на автомобили 15

5. Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ 50

6. Открити складове за дървен материал, горски местности и

посевни участъци

30

7. Железопътни линии 15

8. Трамвайни и тролейбусни линии 10

9. Край на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас

от републиканската пътна мрежа

10

10. Край на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от

други класове; пешеходни алеи и тротоари

5

11. Въздушни електропроводни линии

1,5 пъти висо-

чината на стълба

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от обслужващите сгради на

бензиностанциите до резервоарите, съоръженията за пълнене на резервоарите, шахтите за

отработени масла, отдушните тръби и колонките за зареждане на МПС е най-малко 5 m, а от

обслужващата сграда със стени без отвори (откъм страната на съоръженията), изпълнени от

строителни продукти от клас по реакция на огън А1 или А2 - 2 m.

(4) Обемът на колонката за зареждане на МПС се приема като място от трета група

"Експлозивна опасност" - зона 1, съгласно чл. 268, ал. 1, а обемът, заключен между колонката и

образуващата, спусната от най-високата й част към терена на разстояние 1,5 m от основата на

колонката, е място от клас П-I съгласно чл. 248, ал. 1, т.1.

(5) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на

бензиностанция за светли горива е най-малко 5 m.

(6) Разстоянието от съоръженията за пълнене на резервоарите до колонките за зареждане и

ревизионните шахти към резервоарите е най-малко 5 m.

(7) Разстоянието от шахти на подземни комуникации до шахти на резервоари, съоръжения

за пълнене и колонки за зареждане на МПС е най-малко 5 m.

Чл. 620. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от подклас на функционална

пожарна опасност Ф5.1 се разрешава проектиране на раздавателни колонки за собствени

нужди, при условие че колонките са отделени в самостоятелно помещение, обособено като

пожарен сектор.

Чл. 621. Съоръжението за пълнене на резервоарите и на ревизионните шахти се изгражда

с искронеобразуващи капаци от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 622. Отдушните тръби на резервоарите се проектират с огнепреградители.

Чл. 623. Разрешава се проектиране на резервоари за светли горива под пътното платно на

територията на автоснабдителна станция при спазване на следните условия:

1. резервоарите се проектират двустенни, като в пространството между стените им се

предвижда система за контрол и сигнализация при възникване на пробив в основния резервоар;

2. резервоарите се монтират на пясъчна възглавница върху стоманобетонна плоча и се

анкерират към плочата;

3. пространството между съседните резервоари, както и между резервоарите до стените на

изкопа се уплътнява с пясък, земна маса или олекотен бетон;

4. резервоарите се защитават отгоре със стоманобетонна плоча, изчислена за поемане на

динамичните товари от МПС; капаците на ревизионните шахти се проектират плътни, от

продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 624.(1Разрешава се проектирането на бензиностанции за светли горива, изградени

като модулни, затворени съоръжения с надземни двустенни резервоари с общ геометричен

обем до 30 m3.

(2) Минималните разстояния от модулни бензиностанции за светли горива до сгради и

съоръжения, разположени на територията на автоснабдителна станция, както и до съседни

сгради и съоръжения се определят при спазване на изискванията на този раздел, като те се

увеличават с 25%.

Чл. 625. (1) Тръбите за светли горива на територията на бензиностанции се проектират на

дълбочина най-малко 0,5 m от нивото на терена.

(2) Тръбната разводка за бензиностанции, разположени на територията на стопански

обекти, които се използват само за нуждите на съответния обект, може да се проектира

надземна, като се спазват изискванията при проектиране на технологични тръбопроводи за ЛЗТ

и ГТ.

(3) Наливната тръба към резервоарите, изпълнени подземно, се проектира на разстояние

0,2 m под долния ръб на тръбата към колонките за зареждане. При надземни резервоари

подаването на гориво към колонките за зареждане се осъществява чрез засмукване от

тръбопровод, влизащ в резервоара над горното ниво на течността.

(4) На подходящи места в бензиностанциите се проектират отводнителни канали с

нефтозадържател за отвеждане на разлято гориво.

Чл. 626. Когато бензиностанциите са проектирани с ограда, тя се изгражда от продукти с

клас по реакция на огън не по-нисък от А2, на разстояние най-малко 3 m от шахтите на

резервоарите, отдушните тръби, колонките за зареждане и съоръженията за пълнене на

резервоарите.

Раздел ХХIV

Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на

функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 627. (1) Газоснабдителни станции за пропан-бутан се проектират с обща вместимост

на подземните резервоари до 100 mи с максимална вместимост на подземния единичен

резервоар 25 m3. Максималната обща и единична вместимост на надземните резервоари е 10 m3.

(2) При проектиране на газоснабдителни станции в райони за жилищно и обществено.

©2015 Всички права запазени - Петрус ООД - ведомствени бензиностанции, колонки за дизел, алуминиеви рампи, горива